Home > Новини и отзиви > Покана за ХV Нацонална конференция по етика “Етика и технологичен риск”

Покана за ХV Нацонална конференция по етика “Етика и технологичен риск” 5/5 (4)

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b02СЕКЦИЯ „ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

КАТЕДРА „ЛОГИКА, ЕТИКА И ЕСТЕТИКА“ ПРИ ФФ на СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

ОРГАНИЗИРАТ

ПЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

“Етика и технологичен риск” 

11, 12 и 13 ноември, 2019 г.
Нова конферентна зала, СУ ‚Св. Климент Охридски“, София

Петнадесетата национална конференция по етика ”ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК” има за цел да събере широк кръг от различни и допълващи се специалисти – философи, етици, социолози, културолози, политолози, юристи, икономисти, инженери, програмисти, компютърни специалисти, деятели от социалната сфера и неправителствените организации, които да обогатят чрез своята гледна точка и експертиза етическите измерения на новите технологични форми за въздействие, манипулация и контрол върху поведението, мисленето,  ценностите, взаимоотношенията, чувствата и др. на човека и обществото, и свързаните с тях тенденции в социалните, политическите, икономическите, социално-психологическите, демографските и др. процеси.

Националното равнище на форума и организирането му от Института за развитието на обществата и знанието при Българската академия на науките и Софийския университет

„Св. Кл. Охридски“ е гаранция, че конференцията има потенциала не само да свърже специалисти от различни области, но и да създаде трайна основа за тяхното последващо и системно сътрудничество.

Ще се дискутират болезнени морални проблеми, провокирани от развитието и приложението на съвременните информационни и компютърни технологии: интернет, виртуална комуникация, Big Data, изкуствен интелект, роботизация, автоматизация и др.

В етически план централни за дискусията ще са въпросите за общност и идентичност, оригиналност и автентичност, неприкосновеност и сигурност, собственост и авторство, безопасност и конфиденциалност, вреда, щета и кражба, риск и отговорност и др. в контекста на кибертехнологиите, а основни тематични полета за тяхното обсъждане ще са:

 • Цифровият начин на живот и виртуализираният човек
  • мрежов свят и плаваща идентичност;
  • хартиени и дигитални поколения;
  • onliners и интернавти;
  • размиване на границите и деструкция на телесността.
 • Технологии, власт и политика
  • тероризъм, киберконфликти и хибридни войни;
  • флейминг, тролове, инфлуенсъри и т.н.
 • Киберсигурност и киберпрестъпност
  • интелектуална собственост, плагиатство и авторски права във виртуалните мрежи (copyright – copyleft), dark web пространството;
  • даркнет пазари за наркотици, органи, снъф филми – кражба и търговия с лични данни и идентичност;
  • нелоялна конкуренция, фишинг, неправомерно следене;
  • порнография, педофилия, трафик на хора и др.
 • Агресия в интернет и онлайн безопасност
  • хакерство, hate speech (реч на омразата), „омраза за забавление” и cyberbullying (онлайн тормоз), revenge porn;
  • геймърство, нетохолизъм и тревожност без компютъра;
  • децата в мрежата и вредното съдържание в Интернет (образци, модели; „Момо“,„Син кит“, др.);
 • влияние върху социалната психика, нагнетяване на ксенофобия, омраза, разделение и пр. в обществото.
 • Mашинна и компютърна етика
  • професионална етика  на  компютърните  специалисти   –   „етически  дизайн“ (ethical design) при конструирането на IT системи;
  • морални измерения на автономните системи и изкуствения интелект – проблеми при реализацията на сценариите за т.нар. силен и слаб изкуствен интелект (weak and strong AI); етически дилеми, провокирани от конструирането и легитимирането на изкуствения интелект като автономен морален агент (“implicit” or “explicit” ethical agency of AI);
  • етически предизвикателства, свързани с машинното обучение (machine learning) – опити за въвеждането на принципи от сферата на деонтичната логика за създаването на машинни модели, вземащи автономни етически решения: а) ILP (inductive logic programming), дедуктивни формализации, опосредстващипроцеса на вземане на етически решения (SIROCCO) и др. б) разработване на техники в сферата на машинното обучение за създаването на автономни системи, които да функционират като медицински съветници (medical ethical advisory systems): MedEThEx, EthEL и др.
 • Етика, право и риск в нанотехнологиите
  • нанотехнологии и колективна отговорност – изготвяне на общи етически правила или международни закони за тяхната разработка и употреба, отговорност на по-развитите страни да спомагат за преноса и доразвиването на тези технологии в останалите части на света, и пр.;
  • нанотехнологии и хуманно отношение към животните и околната среда – “отглеждането” на месо в лабораторни условия;
  • нанотехнологиите като заплаха за сигурността и неприкосновеността – незабележимо наблюдение, проследяване, нанооръжия, “smart bullets” и пр.;
  • производствен контрол върху нанотехнологиите – тракинг на крайните продукти, етически подбор на ресурсите, дизайна и пр.;
  • трудният избор между прогрес и безопасност – токсичност на наноматериалите, рискове за човешкото здраве и околната среда.
 • Електронно здравеопазване и медицински технологии
  • етически проблеми, свързани с популяризацията на телемедицината и телездравето (telehealth) – нарушаване на доверието между лекар и пациент, непредвидени странични ефекти при опитите за подобряване на качеството на медицинските грижи;
  • употреба на лични данни и медицинска информация в контекста на диагностичните ИИ, гарантиране на сигурността на пациента при провеждането на медицински интервенции.
 • Киберекология и виртуални реалности
  • етически дилеми, провокирани при разработването на алгоритми (ethics of algorithms);
  • трудности, свързани с формулирането на „карта на етика на алгоритмите” (map of ethics of algorithms);
  • етически основания за различията между „традиционния” процес на вземане на решения и процеса на вземане на решения на базата на алгоритми (traditional decision-making and algorithmic decison-making);
  • ролята на “algorithms with learning capacities” в сферата на машинната етика;
  • бъдещи етически предизвикателства, свързани с разрабтоването на алгоритми: а) проблеми, възникващи при делегирането на отговорност б) създаването на “неетически алгорими” (unethical algorithms) поради потенциални грешки в дизайна, оперирането и наличието на непредвидени странични ефекти и др.;
 • датаизъм, трансхуманизъм и постхуманизъм.
 • Медийна екология и виртуални социални мрежи
  • fake news, източници, контрол и качество на информацията;
  • визуална реторика и виртуална комуникация.

Тези и много други, производни на тях въпроси могат да са основен предмет на изследване, обяснение и трактовка чрез темите и анализите на докладите, с които вие,

     

Организационен комитет:

Председатели

Проф. Силвия Минева, катедра „Логика, етика и естетика“ при ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. Емилия Маринова, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН

Проф. д. пс. н. Ирина Зиновиева, катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология”, при ФФ на СУ „СВ. Кл. Охридски”

Членове:

Доц. Стоян Ставру, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН

Доц. Валентина Кънева, катедра „Логика, етика и естетика“ при ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. Петър Горанов, катедра „Логика, етика и естетика“ при ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Гл. ас. д-р Иван Миков, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН

Гл. ас. д-р Ивайло Добрев, катедра „Логика, етика и естетика“ при ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Ас Александра Трайкова, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН

д-р Надежда Жечкова

Тинка Кушлева

  Уважаеми колеги, можете да вземете участие в предстоящата ХV Национална конференция по етика.

Пълният    текст   на   докладите    ще   бъде   публикуван   в списание „Етически изследвания“.

Във връзка с намерението да се кандидатства за финансиране на хартиен вариант на изданието ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ

в срок до 01 октомври 2019 г.

  Технически изисквания за статиите:

Обем до 10 стандартни страници (1800 знака), форматиране според изискванията на списание „Етически изследвания“ https://jesbg.com/ (Формат: .doc, .docx; Times New Roman 12, linespacing 1.5, цитирания, бележки, библиография – в края на доклада).

Важни срокове:

 • Заявки за участие – до 09.2019 г.
 • Информация за приетите заявки – 09.2019 г.
 • Срок за изпращане на окончателните текстове на докладите – 10.2019 г.

 Организационен комитет:

Секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН,

Проф. Силвия Минева, катедра „Логика, етика и естетика“, СУ „Св. Кл. Охридски“

 За контакт:

Доц. Емилия Маринова, д-р по философия ema_marinova@abv.bg

Проф. Силвия Минева, д-р по философия smineva@phls.uni-sofia.bg

За текуща информация следете сайта на секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН, сайта на СУ, ФФ и на е-списание „Киберекология:

https://ethicsissk.wordpress.com/

http://cyberecology-bg.com/

Остави коментар