Анета Карагеоргиева

редактор
 

Професор по теория на познанието към катедра “Философия”, Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”.Изследователски интереси: епистемология, философия на съзнанието и езика, експериментална философия, философия с деца