Home > Киберлексикон > Виртуални валути—речникови единици

Виртуални валути—речникови единици

Виртуални валути—речникови единици 

Александър Гънгов

Резюме: Текстът цели да представи основни понятия, свързани с виртуалните валути във вид на речникови единици, подредени по азбучен ред. В този контекст се разглеждат взаимно свързаните термини дигитална валута и криптовалута и производните от тях, като се следва задачата да бъдат представени различията между тях и традиционните пари без златно покритие, както  различията им спрямо електронните пари и електронното злато. Предлага се кратко описание на няколко криптовалути, като се прави опит да се подчертаят предимствата на всяка от тях: биткоин, лайткоин, минакоин, праймкоин, кварккоин, пийркоин, дарккоин, доджкоин и др. Засегнати са и някои елементи на социалната значимост на дигиталните валути.

Ключови думи: виртуалните валути, криптовалута, дигиталните валути, биткоин, лайткоин, минакоин, праймкоин, кварккоин, пийркоин, дарккоин, доджкоин, финансова спекулация.

Биткоин

Използването на биткоин започва да се прокарва през 2009 г. в търсенето на начин да се избегнат традиционните пари без златно покритие. За техен създател се смята софтуерен специалист или група от специалисти, работещи по псевдонима Сатоши Накамото /неотдава беше открита реална личност със същото име, който, обаче, отрича каквато и да било връзка с биткоин/. За разлика от традиционните пари без златно покритие, биткоин не се печата и не дължи стойността си на държавните гаранции на емитента, а се добива /в смисъла на добиване на полезни изкопаеми—в случая се прави алюзия с добиване на ценни метали/, като се използват изчислителните възможности на създатели на софтуер, обединили се доброволно в световната мрежа. Биткоин предполага нещо като „главна счетоводна книга“, наричана „блокова верига“, която съществува в световната мрежа и в която всяка финансова транзакция се записва под формата на дигитален файл. Това фактически е криптовалута, основаваща се на софтуер с отворен източник, който извършва сложни изчисления и с това добива валута. Същността на създаване на биткоин се състои в това, че участниците в добиване на биткоин задействат функционирането на мрежата на биткоин и с това потвърждават действителността /валидизират/ на транзакциите. Тази мрежа обединява всички транзакции, извършени в течение на период от десет минути, в специален списък, наречен „блок“. Конкурирайки се по между си в извършването на определени изчисления, търсачите на биткоин потвърждават тези транзакции и ги записват в блокова верига. Когато някой участник открие решение в рамките на системата на биткоин, което потвърждава действителността на блок от транзакции, той получава 25 биткоина. Това количество е постоянно в течение на 4 години, но след изтичане на четиригодишния срок, то автоматично намалява два пъти, така че общият брой на биткоини в обръщение да не може да надхвърли 21 милиона.

Освен чрез добиване, биткоин може да се получи чрез традиционния начин на обмен на валута, т.е. обмен на реални пари срещу виртуална валута. Обменените /закупените/ по този начин биткоини се съхраняват в различни видове електронни портфейли. Най-разпространените типове електронни портфейли са тези, разположени на стационарни компютри, на мобилни устройства и използващи интернет сървъри. С оглед на тяхната безопасност всеки от типовете портфейли има своите предимства и недостатъци. Банална повреда на хардуера на стационарните и мобилните устройства може да доведе до загуба на портфейла. Освен това, те са привлекателна мишена за упражненията на различни хакери. Не са напълно защитени срещу хакери и интернет сървърите, съдържащи виртуални портфейли, а към това при тях се добавя рискът притежателят на сървъра да използва мошенически схеми за завладяване на поверената му виртуална валута или просто да бъде доведен до фалит, при което виртуалният портфейл също бива изгубен.bitcoin

Разнообразните виртуални светове на интернет игрите с техните виртуални валути се нуждаят от единна дигитална валута, която да притежава относително стабилен курс на обмен с реалните пари и да бъде защитена срещу потенциални измами. Именно биткоин би могъл да се превърне в подобно сигурно платежно средство. Във всеки виртуален свят компанията, която го притежава, емитира виртуалната валута, която е в обръщение в дадения свят. Това е свързано с риск, че ще бъдат емитирани прекалено много единици от тази валута без съгласието на участниците в играта, с което стойността на валутата ще спадне, а участниците—ощетени. Освен това, конкретната валута може да стане обект на хакерска атака и всички приходи, съхраняване в нея, да бъдат изгубени. Биткоин като единна виртуална валута има по-големи шансове да се справя с горните предизвикателства и да се превърне в сигурно платежно средство за всички виртуални светове.

Виртуална валута

Всяка виртуална валута не е нищо друго освен вид дигитални пари, които не са регламентирани от никоя държава и не се смятат за законно средство за разплащане, а се използват и контролират от техните създатели в рамките на определена виртуална общност.  Терминът „виртуална“ цели да подчертае, че дадена валута произхожда и се използва главно във виртуалния, а не във физическия, свят. Тази разлика, обаче, особено с оглед на приложението на виртуалните пари, с течение на времето става все по-относителна.

Съдържанието на виртуалната валута  са условни единици, всяка от които е файл в някаква електронна система. Познати са три типа виртуални валути: затворен тип—те се използват единствено от дадена виртуална общност, отворен тип с еднопосочен поток – при тази схема има известна връзка с реалната икономика, защото тук виртуалната валута може да бъде купета с реални пари, но не може да бъде продадена–и отворен тип с двупосочен поток, който се смята за най-пряко свързан с реалната икономика; при него виртуалната валута може както да се купува с реални пари, така и да се обменя срещу тях според свободно наложилия се курс, както и за реални, и виртуални стоки и услуги.  Работата с виртуални пари предполага откриването на собствена сметка в тази валута, което е бърза и безплатна услуга.

Колкото и да изглеждат иновативни, виртуалните пари в голяма степен напомнят традиционните поименни чекове. Основната разлика се състои в това, че виртуалният „чек“ се валидизира не с личен подпис, а с електронен код и парола. За потребителя на виртуални пари тази особеност улеснява процедурата, тъй като фактически елиминира факторите време и пространство, а освен това спестява таксите и комисионните на банковата система, евентуалните данъци, налагани от държавата, а също така бюрократичните неудобства, свързани с традиционните финансови транзакции. Освен функции на генериране и прехвърляне, системата на виртуални пари включва и функция на контрол, която осигурява коректността на всяка сделка и гарантира ефикасно заплащане на желаната стока или услуга в течение на броени секунди.

Дарккоин /Darkcoin/

Това е вариант на биткоин, който притежава по-висока степен на анонимност дори от биткоин, въпреки, че самият биткоин далеч изпреварва в това отношение реалните пари.

Дигитална валута

Дигиталната валута и вид виртуална валута, която се създава и съхранява в електронна среда. Обикновено дигиталните пари притежават само някои от характеристиките на традиционните пари, като могат да имат и свойства на стоки или друг тип активи. Но на тях са им присъщи формалните признаци на реалните пари: номинална стойност, наименование на емитента, номер и серия, както и средства за защита. Тяхното възникване се свързва с предимствата, които те предлагат при търговията на дребно. Дигиталните пари не са свързани със суверена валута, не представляват задължение на някаква институция и не се подържат от каквито и да било властови структури. Смята се, че виртуалните валути притежават нулева собствена стойност и затова могат да служат единствено като средство за размяна, но не и като мярка или мащаб на стойността, както не и като средство за запазване на стойността. Преводите /трансферите/ на виртуалните пари се извършват чрез вградени разпределителни главни счетоводни книги. Накрая, виртуалните пари като правило се емитират от не-банкови институции, а, освен това,  разпределителните главни счетоводни книги също се подържат от играчи, които не са банки.

 Едно от неоспоримите предимства на дигиталните пари е, че те по самата си идея са предназначени за глобално обръщение. Относно мрежата на тяхното обръщение, се предполага, че тя се оформя по подобен начин като мрежата на търговията на дребно с традиционни пари. Рисковете, които са свързани с електронните пари и други инструменти за електронно разплащане, са присъщи и на дигиталните пари, което кара институциите, занимаващи се със сигурността на финансовите транзакции да отделят специално внимание на дигиталните пари. Освен това, разпределителните главни счетоводни книги, върху които се основават дигиталните пари, започват да намират приложение и в сферата на традиционните пари, което повишава значимостта на цялата система за дигитално разплащане.

Доджкоин

 Това е криптовалута, която се появява през декември 2013 г. Неин създател е американецът Били Маркус, чиято цел била да създаде дигитална валута със значително по-широк потребителски обхват от биткоин. Графикът на създаване на доджкоин е значително по-бърз от този на биткоин и затова в момента в обръщение са огромно количество доджкоин със значително по-ниска стойност от биткоин.

Електронни пари

  Под електронни пари се разбира парична стойност, запаметена в електронна форма. Накратко казано, това е особена форма на традиционните пари без златно покритие /fiat/ и те не трябва да се смесват с дигиталните и виртуални пари и с криптовалутите. Основните финансови инструменти, използващи електронни пари, са вече добре познатите различни видове разплащателни карти и електронни сметки.  Горните инструменти могат да са за еднократна употреба или да се захранват в зависимост от желанието на техния притежател. Те могат да бъдат поименни или анонимни. Електронните пари дават възможност да бъдат прехвърляни от техния притежател в рамките на различни негови/нейни сметки или от сметка на карта и обратно, да се заплащат финансови задължения към институцията, която ги е емитирала, както и да се използват за преводи /трансфери/ на трети физически или юридически лица; с тях може да се правят покупки на дребно на ПОС терминал, и, накрая, срещу тях би трябвало да могат да се получават пари в брой.

Електронно злато / Е-gold/

 Дигитална валута създадена от Дъглас Джаксон и Бари Дауни през 1996 г. Целта, с която се използва, е да извършва бързо прехвърляне на злато между членовете на техния сайт, без да има необходимост да се съблюдават държавни регулации. Една от особеностите на транзакциите в злато, а именно, тяхната необратимост, се оказва безкраен източник на възможности за най-различни измами и злоупотреби: пране на пари, кражба на лични данни, мошенически инвестиции. Освен това, същата тази необратимост на транзакциите се прераства в катастрофа, когато потребителските данни на някой от участниците биват атакувани от хакери или фишери. Като отговор на подобни незаконни действия, управата започва да блокира редица сметки на участници в сайта. Органите на реда също се намесват с искане да бъдат закривани сметки на участници, обвинени в измамни действия. Намества се и съдебната система, която постановява, че цялата дейност на сайта E-GOLD е престъпна, тъй като той не притежава лицензия за парични преводи—такава лицензия се оказва необходима, въпреки че на сайта не се правят парични преводи в стриктния смисъл на думата, а преводи в злато. В крайна сметка, на участниците в сайта, в чиято дейност не се установяват елементи на измама, им бива позволено да си възвърнат златото, намиращо се на електронните им сметки.

Енексти /Nxt/

 Тази криптовалута се отличава с богат инструментариум за преобразуване в зависимост от нуждите на клиента. За разлика от други нови валути, на които им липсва стабилна клиентела, енексти предлага сигурна клиентска мрежа, в която да се проверяват и потвърждават разнообразни транзакции. Така, например, за целите на масовите клиенти може да се приспособи валута, която става конвертируема единственото при определени ситуации на разплащане. Ако пък става дума за бизнес клиенти, то валутата може да се сведе до парична единица с обръщение, ограничено в рамките на една компания, каквито са бонус точките. Енексти предлага и възможности за генериране на криптовалута с вариации, които повишават анонимността при нейното използване, тъй като затрудняват разкриването както на нейния източник, така и на направлението, накъдето е насочена финансовата транзакция.

Кварккоин /QuarkCoin/

Криптовалута с нарастваща популярност главно поради изключителната си сигурност. При нейното генериране се използват 6 типа алгоритми за криптиране, а самото криптиране се извършва на девет нива. Експертите са на мнение, че кваркоин ще се превърне в най-сигурната криптовалута при закупуване на стоки и услуги, превъзхождаща безапелационно всички останали.

Криптовалута

Това е дигитална валута, при чието създаване е използван криптокод, който я защитава срещу фалшификация. Всяка подобна валути използва свой собствен криптокод, който определя нейните особености. Най-значимото различие, дължащо се на собствения криптокод, е методът за проверка. При появяването на криптовалутите „доказателството за ефективност“ става първият метод за проверка. Същността му се състои в това, че след като бъде решена някаква математическа задача, за което задължително се изисква осезаем разход на енергия, се смята, че определена транзакция е проверена и потвърдена. Главният недостатъкът на този подход се състои в неговата енергоемкост. Търсени са различни начини за преодоляване на тази трудност. За един от най-сполучливите се смята методът „доказателство за финансов интерес“. При него за проверка и потвърждаване на дадена транзакция се допускат само участници с валутни обеми от определени нива нагоре. Както може да се предположи, разкриването на количеството на притежавана криптовалута едва ли е в интерес на играчите, защото застрашава тяхната сигурност, бизнес планове, евентуални отношения с данъчните органи и т.н. Това води до ограничаване на дадения метод, въпреки очевидните му енергийни предимства, и използването му най-вече като компонент на комплексни методи за проверка.

Относно избора на дадена криптовалута като инвестиционно средство, естествено се налага съображението доколко широко дадената парична единица е влязла в обръщение, т.е. в каква степен тя се е интегрирала в реалната икономика. Трябва да се има пред вид, че дори тези криптовалути, които афишират сътрудничество с водещи глобални търговски вериги, всъщност, се радват на доста скромна популярност. Всички останали валути имат почти символично присъствие на пазара.

Съществена характеристика на криптовалутите е тяхната пазарна капитализация—цялостният обем на пари в обръщение. Високата пазарна капитализация е следствие на две възможни причини: висока стойност на дадената парична единица или голямо количество пари на пазара. Друг значим индикатор за състоянието на дадена валута, който дори предоставя по-точна информация за преценка, е обемът на дневна търговия, т.е. стойността на парите,  които ежедневно влизат в обръщение на пазара. Високото съотношение на обема на дневна търговия спрямо пазарната капитализация е сигурен индикатор за жизнеността и перспективността на една или друга криптовалута.

Не трябва да се изпуска от внимание, че обемът на дневна търговия и пазарната капитализация на стоки и услуги не са единствените критерии за ценността и надеждността на криптовалутите. Част от тях изобщо не предполагат участие на пазара на дребно и дори на стоковите борси, а са насочени единствено към фондовите борси и целят придаването на допълнителни нюанси и разкриване на нови /евентуално радикално нови/ възможности за финансови спекулации. В съвременния свят, когато тъй наречената „реална пазарна икономика“ е нищо друго освен двусмислено и подвеждащо въплъщение на безусловния и самодостатъчен първообраз на финансовата спекулации, икономиката на производството, търговията и консумацията привидно успешно претендира за независим статут от игрите на фондовите борси, но не е нещо повече от симулакрум или, по-точно, превърната форма, призована да легитимира и маскира вездесъщата спекулация—криптовалутите са призовани да се включат и подсилят „магическото“ финансово превръщане с цел довеждане на спекулацията до неотменна абсолютна форма на икономика, начин на вземане на решения, достъпен само за малцина, и елегантен само-контрол, при който усилията на заинтересованата страна клони към нула, а ефективността—към плюс безкрайност.

Лайткоин /Litecoin/

Тази виртуална валута често бива наричана сребро в сравнение с биткойн, който си запазва първото място на златото. Създадена е през 2011 г. от Чарли Лий—абсулвент на Масачузетския технологичен институт и бивш инженер от екипа на Гугъл. Основава се на мрежа с отворен източник на глобално разплащане, както и на протокола на биткоин, но за разлика от него добиването на лайткоин е настроено по такъв начин, че да е сравнително лесно и евтино. При това неговото време за транзакция е по-късо, отколкото това на биткоин. Основният му недостатък е, че има доста ограничено приложение за закупуване на стоки и услуги.

Минакоин /Minacoin/

Създадена от Мелвил Нг и Дейвид Гало—предприематели от Торонто—цели да осигури на биткоин, чийто протокол използва, възможност за запазване на стойността като се противопостави на непредвидимите и значителни флуктуации в стойността на най-популярната криптовалута. Покритието на всяка монета минакоин е около 10 цента в злато, което за цялото количество на валутата от 21 милиона единици е един милион и петдесет хиляди Щ.Д. и се равнява на 800 унции злато.

  Все още не е напълно изяснен въпросът, дали минакоин е същинска криптовалута със златно покритие или е просто начин за електронна търговия със злато. Това не е чисто теоретична разлика, а въпрос с практическа стойност, защото от отговора на него зависи какви законови нормативи ще бъдат въведени.

 Не е съвсем ясно и при какви случаи ще се използва криптовалутата със златно покритие, защото като правило инвестициите в злато се разглеждат като дългосрочен актив и не се предвижда да служат като средство за размяна. Някои критици на този идея смятат, че минакоин съдържа две взаимно изключващи се съставки и представлява особен оксиморон или контрадикцио ин адйекто във виртуалния свят: бързата размяна предполага бикоин, а дългосрочната инвестиция—реално злато; двете, обединени в една и съща криптовалута, изглеждат несъвместими.

Пийъркоин /Peercoin/

Това е още една версия на биткоин, притежаваща няколко характеристики, които я правят да не отстъпва на своя предшественик или дори в някаква степен да го превъзхожда. Процесът на нейното добиване е значително по-ефикасен, а освен това, в тази валута са заложени няколко особености, които я защитават от нерегламентирани операции. Стойността на пийъркоин е значително по-ниска от тази на биткоин и лайткоин.

Неймкоин /Namecoin/

Това е любопитен случай, който показва как въз основа на протокола на биткоин може да се изгради продукт, който не е валута в традиционния смисъл на думата. Функцията на неймкоин е да действа като алтернативен DNS, контролиращ домейна .bit, намиращ се извън обсега на Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). С неймкоин се закупуват домейни .bit на цена един неймкоин за домейн и даденият домейн се включва в блокова верига, изпълняваща ролята на публична главна счетоводна книга, която проследява кой притежава неймкоини и домейни. Неймкоин има предимство пред останалите криптовалути с това, че съдържа допълнителна във вид на собственост върху домейн.

Праймкоин / Primecoin/

Главната му разлика в сравнение с биткоин е, че използва прости числа като средство за криптиране. В процеса на криптиране праймкоин открива нови прости числа от порядъка на десетки милиони цифри, нещо което се цени изключително от математиците през последните няколко десетилетия.

Разпределена главна счетоводна книга

Дигиталните записи на собственост се наричат разпределена главна счетоводна книга. За разлика от традиционните бази данни, при тях няма централизирано събиране на данни, нито пък—централен администратор на главната счетоводна книга. Всъщност, счетоводната книга се състои от мрежа на свързани повтарящи се възли с данни. В мрежата действа алгоритъм, гарантиращ, че всеки възел е тъждествен на останалите. По този начин целият комплекс от възли с информация се разглежда като една единствена счетоводна книга. Собствениците на активи, ползващи разпределената счетоводна книга, дебитират собствените си сметки и кредитират чужди сметка с помощта на криптиран подпис. По този начин се осигурява избягването на злоупотреби в рамките на счетоводната книга.

Рипл /Ripple/

Това е валута, която не се основава на протокола на биткоин и се различава от останалите криптовалути по това, че е не само вид валута. Рипл се състои от две части, които пребивават в едно цяло: това е стандартна криптовалута, каквито са и повечето останали криптовалути. Рипл обаче е и мрежа за разплащане, която предоставя връзка с доверени контрагенти, с които могат да се обменят разплащания в  рипл. Стойността на рипл е много ниска, но тя е спечелила предимството да се обменя срещу реални пари и други криптовалути по най-лесен начин.

Схеми на виртуални валути: затворени

Подобен тип схеми са ограничени за достъп единствено до определена виртуална общност и по никакъв начин не взаимодействат с реалната икономика. Виртуалната валута в този случай не може де се прехвърля извън дадената затворена общност, нейните участници, за да подържат своята принадлежност към някаква игра или друг тип виртуално участие, извършват  вноски на фиксиран периоди от време. Участниците получават дължимите им пари след приключването на предвидената от виртуалната общност дейност/игра или при изпълнение на някакъв етап от нея. Тази схема се появява в популярната игра World of Warcraft. Валутата в обръщение в играта не е нов измислен вид пари, а традиционно злато. Според правилата на играта се смята за незаконно да се купува или продава злато извън нейните рамки. Това ограничение, обаче, не е напълно строго, тъй като е допустимо и се случва някой играч да получи заплащане с реални пари, за да може последният да добие злато вътре в играта. Интересно е да се отбележи, че средният добив на злато от играч в тази игра се равнява на около 145 Щ.Д. на месец.

Схеми на виртуални валути: отворени с двупосочен поток
Дадената схема позволява на виртуалните валути да функционират по начин, който по принцип не се различава от реалните пари. Виртуалните пари могат свободно да се обменят по действащия курс срещу реални пари, както и да бъда закупувани с реални пари. Съществува множество от интернет игри, които използват валути, принадлежащи на виртуалния свят на играта, но които безпрепятствено се обръщат в реални пари. Често пъти като посредник между виртуалните и реалните пари служат системи за финансови преводи като пей пал или трансфъруайз.

Схеми на виртуални валути: отворени с еднопосочен поток

При тази схема виртуалните пари свободно се закупуват с реални пари, но обратното не е допустимо—веднъж закупени, виртуалните пари не могат да се продават и поради това потокът на обмен тече само в една посока. Този тип  виртуални пари се използва от различни социални медии. Когато, например, някаква он лайн игра използва платформа на социална медия, то играчите биват задължавани да закупуват виртуална валута с еднопосочен поток. Подобна е ситуацията, когато игри като Farmville или Mafia Wars се провеждат във Фейсбук. В конкретния случай, всички играчи първоначално  са били задължени за ползват Фейсбук кредити, но съвсем скоро, това изискване отпада и на тях вече им се налага да плащат с реални пари за виртуалните валути в играта, която са избрали. В отделни случаи този тип виртуална валута може да бъде използвана за закупуване на реални стоки и услуги. Закупените с кредитна или дебитна карта бонусни точки на Майкрософст, могат да бъдат използване за продукти от електронния магазин на Майкрософст. Но от друга страна, закупените бонусни точки не могат да бъдат свободно продавани.

Използвана литература:

Prableen Bajpai, The 5 Most Important Virtual Currencies Other Than Bitcoin, http://www.investopedia.com/articles/investing/121014/5-most-important-virtual-currencies-other-bitcoin.asp  (last accessed on 13.11.2016).

Best-Cryptocurrencies,  http://www.toptenreviews.com/money/investing/best-cryptocurrencies/  (last accessed on 13.11.2016).

Cele trei tipuri de scheme împreună cu strucura acestora, [The Three Types of Schemes together with their Structure] http://bitcoinromania.ro/bitcoin/cele-trei-tipuri-de-scheme-impreuna-cu-strucura-acestora/  (last accessed on 13.11.2016).

Che cos’è la Moneta Elettronica, [What is the Electronic Currency] http://www.monetalegale.it/che_cose_la_moneta_elettronica.html  (last accessed on 13.11.2016).

Distributed Asset Ledgers, http://www.clearmatics.com/solution/distributed-ledgers/  (last accessed on 13.11.2016).

E-gold, http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/2010-11/Bitcoins/e-gold.html  (last accessed on 13.11.2016).

Future of Money: Classifying Virtual Currency Systems, http://bigthink.com/hybrid-reality/future-of-money-classifying-virtual-currency-systems  (last accessed on 13.11.2016).

Minacoin, http://www.theverge.com/2014/5/6/5685660/do-not-buy-this-gold-backed-bitcoin-minacoin  (last accessed on 13.11.2016).

10 Best Binary Options Brokers, http://www.toptenreviews.com/money/investing/best-cryptocurrencies/  (last accessed on 13.11.2016).

10 Things you Should Know about Bitcoin and Digital Currencies, http://www.techrepublic.com/ article/10-things-you-should-know-about-bitcoin-and-digital-currencies/  (last accessed on 13.11.2016).

What is Cryptocurrency? https://www.cryptocoinsnews.com/cryptocurrency/  (last accessed on 13.11.2016).

„Накратко за това как се “добива” Bitcoin“, [In Brief, How is Bitcoin  Mined] http://cfo.cio.bg/611_nakratko_za_tova _kak_se_dobiva_bitcoin  (last accessed on 13.11.2016).

„ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ“, [Digital Money]  http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19290  (last accessed on 13.11.2016).

Остави коментар