Какъв е светът на/за човека с пълна загуба на зрение?
д-р Боряна Бунджулова и Руми Рафет Емин
Изследването на този свят представлява феноменология на полета, лишени от визуалност, феноменология на „нощта“, чрез която се проблематизира модерният „нормален“, „дневен“ зрителен свят. Основната теза, която защитава дисертационният труд е тезата за пунктирите на радикална несъизмеримост между света на незрящия (незрящите) и зрящия (зрящите),
върху които зрителният свят във всекидневните аспекти непрекъснато въздейства, деформира, прикрива. Въпреки мощните процеси на „нормализация“ на тази несъизмеримост обаче могат да бъдат откривани, прояснявани автономни
жизненосветови съдържания на света на незрящия (незрящите). Чрез използването на специфичен изследователски инструментариум – феноменологичният поглед, методът
„в-движение“, методът на сравнението/оглеждането, конструирането на понятието „свят на слепотата“, чрез специфична екзистенциална разположеност, както и превръщането на субект-обекта на изследване в партньор, съ-автор в изследователския процес е възможно проникването в сърцето на свят без визуални образи.

Остави коментар