Условия за публикуване

Списанието се издава от ИК „Глаголица”  ISSN 2534-9171 като периодично издание с научно-популярен профил и отворен достъп, излиза на всеки четири месеца.

Публикуват  се текстове на български и английски език, без да се изисква такса за публикацията.

Материалите, предложени за публикация, трябва да са в предметната област на киберекологията.

Материалите трябва да са с обем не повече от 15 стандартни страници.

 • Файлът да започва с фамилното име на автора.
 • Текстът да е на Windows, Rich Text Format, Times New Romans. Size: 12; Alignment: Justified; междуредово разстояние – Single.
 • Абстракт на български език от 150 до 200 думи.
 • Ключови думи на български език от 6 до 8.
 • Абстракт на английски език: от 150 до 200 думи.
 • Ключови думи на английски език от 6 до 8.
 • Цитиранията да са изнесени в бележки под линия с поредна номерация с цифри.
 • Използваната и цитирана литература се представя отделно, в края на текста в следния формат по азбучен ред:
 • Книга:
  Еко, У. (1993). Трактат по обща семиотика. София: Наука и изкуство.
 • Статия/глава в сборник:
  Рикьор, П. (2002) От морала към етиката и етиките. В: Около Хабермас. София, Дом на науките за човека и обществото, 207–225.
 • Статия в списание:
  Колаковски, Л. (1991) Етика без кодекс. В: Философска мисъл, (5), 24–43.
 • Електронни източници:
  Gо, F., М. Trunfio, A. (2014) Cultural Hybridization Approach to Reinterpreting the Integration-Diversity Dichotomy: The Case of Guggenheims Master Branding Bilbao. European Journal of Cross–Cultural Competence and Management. Forthcomming papers. http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ejccm. 16.10.2014
 • Заявките се изпращат на имейл: silvia_mineva@abv.bg
  atanass@mail.bg