Home > Новини и отзиви > ШЕСТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА “Етика и ограничения” –покана

ШЕСТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА “Етика и ограничения” –покана

ban

Секция „Етически изследвания“ (ИФС, БАН) има удоволствието да Ви покани за
участие в национална академична конференция под надслов „Етика и ограничения“.
Темата за ограниченията, разбрани в нормативен смисъл, ни дава възможност чрез етически анализ да хвърлим повече светлина не само върху особено актуалния
напоследък дискурс за извънредното положение, но и върху редица други значими проблеми, свързани с етическите регулации в научната сфера, здравеопазването,
екологията, образованието, икономиката, политиката и др.

Форумът ще се проведе от 11 до 13 ноември 2020 г. Приемат се доклади в широк диапазон дисциплини и тематични области, с изявен фокус върху етическите аспекти на границите, нормите и правилата.
ОРГАНИЗАЦИЯ
Шестнадесетата национална конференция по етика ще се проведе онлайн. Предвижда се и организирането на присъствено представяне на докладите. За провеждането на онлайн сесиите ще бъде използвана платформата Jitsi Meet. За всеки тематичен панел онлайн ще бъде създадена отделна виртуална стая. Пълни инструкции за ползването на онлайн платформата ще бъдат изпратени след изготвянето на програмата на конференцията. Присъственото представяне на доклад те ще се състои в залата на ИФС, ул. Сердика 4, ет. 1. Представянията на докладите на конференцията ще бъдат излъчвани на живо във видео платформата Youtube за лица, заявили предварително желание да участват като слушатели. Всеки участник следва да заяви предварително формата на своето участие – онлайн или присъствено.
ТЕМАТИЧНИ РАМКИ
 Ограничени права и етически отговорности в условията на извънредно положение.
 Грижа, закрила и ограничения. Грижа (за възрастни, болни, деца, хора с
увреждания) и автономност на избора, медицински патернализъм. Грижа и власт в
условията на пандемия. Антиваксъри и антимаскъри.
 Икономически и социални следствия на пандемията и на извънредното положение.
Етически и политически аспекти на въздействията от въвеждането на
ограничителни мерки.
 Сегрегация на малцинствата, гетоизиране, бежанци, социална изолация, предели
при конструирането на определени групи хора в общественото съзнание.
 Етически стандарти в отношението към природата – ограничение или нови
хоризонти за устойчивото развитие.
 Етически регулации и морални ограничения на научно-изследователския процес.
Етическа пригодност на методи и процедури, приложение на научните резултати,
интелектуална почтеност и др.
3
 Етически рамки на иновативния процес – ограничения и удържане на риска.
Иновативност и етически ограничения в науката, био-медицината и др. Изкуствен
интелект, трансхуманизъм и постхуманиизъм.
 Етически ограничения в комуникацията. Право на информираност и етически
рискове. Етически параметри на надзора на комуникацията, изкуството и
културата.
 Граници на личното пространство и етически ограничения в ерата на социалните
мрежи, (не)приемливост на проучването на лични профили в Twitter, Facebook и
Instagram от страна на бъдещи работодатели, (не)приемливост на рекрутването на
потенциални работници в Tinder и OkCupid от страна на мениджъри и HR, и пр.
 Приемливост на сексуалното образование и вероучението в българските училища,
култивиране на търпимост към различните, злоупотреба с учителския авторитет и
властовата динамика в общуването между учител и ученик, и др.
 Образование във време на пандемия – социални, комуникативни и етически
ограничения. Неравенства, социален контрол, виртуализация на моралните модели
и образци, морални и социални последствия.
КРАЙНИ СРОКОВЕ
Заявки за участие се изпращат на имейл на адрес ethicsbg@gmail.com и al.tra@abv.bg до
1 октомври 2020 г. Информация за одобрените заявки ще бъде изпратена до 10
октомври. Завършените текстове на докладите трябва да бъдат изпратени до 10
ноември 2020 г. Пълните текстове от конференцията ще бъдат публикувани в списание
“Етически изследвания” (ISSN 2534-8434). Повече информация относно списанието
можете да намерите на официалния сайт jesbg.com.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ
Обем до 10 стандартни страници (1800 знака), форматиране според изискванията на
списание „Етически изследвания“ (https://jesbg.com). Формат: .docx, .odt; Times New
Roman 12, междуредие 1.5, цитирания, бележки, библиография – в края на доклада.
ИНКЛУЗИВНОСТ И ДОСТЪПНОСТ
Националните конференции по етика са част от поощряването и разширяването на
изследователската мрежа по академична етика. Ние се стремим към осигуряването на
добронамерена, колегиална и лишена от предразсъдъци среда както за младите учени,
така и за утвърдените изследователи. Ако имате въпроси или специални потребности,
свързани с формата на провеждане на конференцията, можете да се свържете се с нас
на адрес ethicsbg@gmail.com и al.tra@abv.bg.

ЗА КОНТАКТ
Секция “Етически изследвания”: ethicsbg@gmail.com
Д-р Александра Трайкова: al.tra@abv.bg

Остави коментар