октомври 19, 2016

Day

Защита на дисертация на тема: „Етически аспекти в междуличностната комуникация във виртуална среда – социална мрежа Facebook в периода 2003-2016 г.“

Десислава Добромирова Добрева, Философски факултет 20 Окт 2016 14:00 бул.“Цариградско шосе“ №125, кампус „Изток“блок 4, етаж 1, конферентна зала „Яйцето“ Защита на дисертация на тема: „Етически аспекти в междуличностната комуникация във виртуална среда - социална мрежа Facebook в периода 2003-2016 г.“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика във виртуалната среда)

Понятието отговорност, мислено през опита на незрящия човек

Понятието отговорност е важно от изследователска гледна точка, заради субекта на моя дисертационен труд. Той е незрящият човек. Целта на нучната работа е да разбера (доколкото е възможно) кой е Другият. Кое в тялото на Другия се смята за увредено? Какви са възприятията на този Друг?