Киберлексикон

Категория

Виртуализираният човек и неговата идентичност

Съвременната епоха се характеризира с прогресивно увеличаване на информационните технологии. Те достигат до всички сфери на човешката дейност и водят до изменение на традиционните форми на социален и културен живот и същевременно пораждат нови, непознати до този момент в човешката история. Информационните потоци, проникващи във всяка сфера от човешкото битие, правят информацията общодостъпен и жизненонеобходим продукт за потребление.

Виртуалният свят – репрезентация на репрезентацията 5/5 (2)

Боравенето с Интернет поставя редица въпроси пред съвременния човек. Един от най-острите е този за познанието във виртуалния свят – как се променя то и какви последствия има това за познаващия?