Антоанета Гетова

Редактор на рубрики "Новини и отзиви" и "Споделени ресурси"
 

Антоанета Гетова  –  доктор по социология, преподавател (главен асистент) в СУ “Св.Климент Охридски”, специалност Социология. Интересите й са свързани с  количествените методи в социологията, социология на организациите и онлайн-изследванията и анализ на съдържанието. Води курс по онлайн-изследвания в СУ. По-важни научни публикации: Гетова, А., Големите данни и общественият договор: анализ на казуса с изтичането на данни от Националната агенция за приходите, Етически изследвания, vol:2, issue:4, 2019, pages:67-74, Getova, A., Borissov, J, The protests and the middle class in the media, Middle class as a precondition of sustainable society: fifteen yeas late, editor/s:Kelian, M., Publisher:Avangard Prima, Sofia, 2015, pages:223-240