Home > Новини и отзиви > Излезе от печат сборникът:”Екология на виртуалните реалности. Киберлексикон. Кибернетична трансхуанизация”

Излезе от печат сборникът:”Екология на виртуалните реалности. Киберлексикон. Кибернетична трансхуанизация” 5/5 (1)

60359362_420122931901448_2548045346135605248_n

Уважаеми читатели,

скъпи приятели,

Имаме удоволствието да ви представим сборника “Екология на виртуалните реалности. Киберлексикон. Кибернетична трансхуанизация”. (ISBN 978-619-90784-1-9, ISBN 978-619-90784-2-6 e-book, ISBN 978-954-90627-9-3, ISBN 978-954-90627-0-0 e-book) .

Сборникът е дело на преподаватели и докторанти от Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Включените в него текстове представят резултати от реализирането на изследователски проект на тема „Екология на виртуалните реалности“.
Началото на проекта беше поставено през 2014 г.  в отговор нанеобходимостта от открояване, назоваване и изследване на разнообразните възможности, които предоставя днес на своите потребители виртуалният свят на киберпространството и неговото влияние и последици за техните световъзприятия, познание, общуване, забавление, частен, делови и обществен живот. Отттогава досега  разработването на проблематиката продължава благодарение на ентусиазма  на различните  участници в проекта и техинте научни търсения в областта на интердисциплинарното изследване на живота онлайн и виртуалното киберпространоство със средствата и методите на хуманитарните, социални и информационни науки. 

Разработването на проблематиката през годините  доведе до издаването на три сборника с изследователски резултати и до създаването на списанието, което в момента е пред вас – „Киберекология“. Първият от сборниците, озаглавен: „Екология на виртуалните реалности“, беше публикуван като двуезично издание в електронен и хартиен вариант през 2015 г. и е на разположение на нашите читатели в интернет на адрес: https://books.google.bg/books?id=C3duBgAAQBAJ, или от страницата на списанието ни тук

За  да продължим традицията да предоставяме и разпространяваме сборниците с изследователските резултати през годините както в електронна, така и в хартиена версии, подготвихме настоящото общо издание на двата  следващи сборника „Киберлексикон“ (2016 ) и „Кибернетичната трансхуманизаця” (2018) с любезното съдействие и подкрепа на ИК „Глаголица”, представлявана от – г-н Атанас Стойчев.

Научни рецензенти на сборника са проф. д-р Николай Михайлов(СУ), който представи изданието в рамките на Петнадесетата национална конференция по етика “Етика и технологичен риск” и доц. д-р Емилия Маринова (ИИОД-БАН), която беше сред нициаторите и органзаторите на конференцията.

Съставитеството на  изданието  е дело на  постоянните и най-активните участници в проектите: проф. д-р Силвия Минева, проф. д.ф.н. Оля Харизановa и  проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева.

Съдържанието на сборника  е разпределено в две части според хронологията на изследователските резултати и свързаните с тях проекти. В първата част под общия знаменател на „Киберлексикон” читателят ще има възможността да се запознае с изследванията и описанията на информационната култура, която предполагат „Свързаният свят” на „Интернет на нещата” и преходът към „Интернет на всичко”, транзакционната памет като обект на киберпсихологията, епистемологичните измерения на кибер-знанието, виртуалните валути като речникови единици, дигиталните поколения, цифровото неравенство и
цифровия космополитизъм като понятия на етиката на интелектуалните технологии и характерни феномени на информационното/цифровото общество.

Като следваща стъпка в развитието на проблематиката текстовете във втората част „Кибернетична трансхуманизация“, са фокусирани предимно върху дигиталните трансформации на обществото, които в наше време засягат всички аспекти на съвместния и индивидуален човешки живот – икономика, политика, култура, управление и др., и кибернетичната трансхуманизация като негова последица. Както в „Киберлексикон”, така и тук текстовете са тематично широкоспектърни и засягат изследователските
предмети на различни области на научното познание – информационни науки, епистемология, философия на културата, биоетика, философия на езика и др. Тяхната проблематика, както вероятно ще се убедят и читате лите, се простира от описанието и анализа на трансхумизма като фантастична утопия и идеология, съвременната технологична действителност на социалните мрежи, Интернет потреблението, медицината и генното инженерство, до философско-културологичния прочит на детските приказки в контекста на дигитализирания свят и обсъждането на необходимостта и възможностите на една дигитална екология на познанието, новите цифрови памети и философското моделиране на един посткибернетичен етос.

Адаптирани версии на отделни статии от двата сборника са публикувани според техния тематичен фокус в съответните рубрики на списанието, а който желае да  закупи  сборника с пълните текстове в хартиен, може да направи това в книжарницата на УИ на СУ  “Св.Кл.Охридски” тук , а за електронен варинат може да се свърже за информация  с нашата страница във Фейсбук .

От гл. редактор

Остави коментар