октомври 5, 2017

Day

Поверителност и неприкосновеност във Facebook 5/5 (1)

Представяме ви част от интересното и актуално изследване на Десислава Добрева, която защити успешно през октомври 2016 г. дисертационен труд на тема "„Етически аспекти в междуличностната комуникация във виртуална среда - социална мрежа Facebook в периода 2003-2013“ като докторант към катедра Реторика на ФФ при СУ "Св.Кл.Охридски" под ръководството на проф. Ив.Мавродиева