Киберлексикон

Категория

Информационното общество и новите цифрови памети 5/5 (1)

Стамена Кавръкова-Георгиева В днешно време различни клонове на науката се занимават със създаване на механизми за дълготрайно съхранение на големи информационни масиви. Благодарение на новоразвитите цифрови памети се създават съвременни устройства за записване, но и се развиват други технологии. Част от примерите за подобни памети са холографската памет, записът на информация върху ДНК, нанолитографията, паметта, базирана върху нанотръбички и наномагнитната памет. Развитието на технологиите би донесло различни ползи за човечеството. Натрупването на голямо количество разнообразна информация би могло да доведе до нова индустриална революция, давайки възможност за тласък в развитието на науката. Освен това, възможността за съхранение на история за случващото се наоколо, ще доведе до по-добро познаване и разбиране на ежедневието ни от бъдещите поколения. Освен положителни страни, неограниченото съхранение носи със себе си възможни вреди за бъдещето. Прекаленото разчитане на технологиите да „помнят“ вместо хората би довело до закърняване на способностите за търсене на информация, критичното мислене и дигитална неграмотност. Не на последно място информацията е сила, която ако попадне в неправилните ръце може да се превърне в опасно оръжие. В зависимост от начините по които бъдещите поколения използват възможността за съхранение на информация ще реши дали човечеството ще се превърне в роб на технологиите или ще продължи по пътя си към усъвършенстване. Ключови думи: информация, съхранение, цифрова памет, холографска памет, ДНК, изкуствен интелект, компютърно зрение, информационна грамотност

Светът на Фейсбук като „подвселена”

Резюме: Статията анализира Фейсбук като „подвселена” в смисъла, в който терминът се използва от известния социалне изследовател А. Шютц. Изложението е фокусирано върху възможността социалната мрежа да се определи като подвеселена заради специфичната безтелесност, интерсубективност и спонтанност на новата, виртуална социалност. Ключовии думи: Фейсбук, подвселена, А. Шютц, социална мрежа, виртуална социалност.

Виртуални валути—речникови единици

Alexander L. Gungov Abstract The information on virtual currencies is structured in the form of dictionary items. It covers a number of related terms as digital currency and cryptocurrency, aims at distinguish them from fiat money as well as from e-money and e-gold. Several cryptocurencies are briefly described with an attempt to underline their advantages: Bitcoin, Litecoin, Minacoin, Primecoin, Quarkoin, Peercoin, Darkcoin, dogecoin, etc. Some elements of the social importance of digital currencies are mentioned. Kew words: virtual currencies, cryptocurrency, Bitcoin, Litecoin, Minacoin, Primecoin, Quarkcoin, Peercoin, Darkcoin, dogecoin, financial speculation.

Поверителност и неприкосновеност във Facebook 5/5 (1)

Представяме ви част от интересното и актуално изследване на Десислава Добрева, която защити успешно през октомври 2016 г. дисертационен труд на тема "„Етически аспекти в междуличностната комуникация във виртуална среда - социална мрежа Facebook в периода 2003-2013“ като докторант към катедра Реторика на ФФ при СУ "Св.Кл.Охридски" под ръководството на проф. Ив.Мавродиева

Киберпънкът – сбъдващата се научна фантастика 5/5 (2)

Spasimir Trenchev Abstract .The aim of the paper is an attempt to explain why science fiction genre is not a fiction, taking as a basis two subgenres – cyberpunk and dystopia. The authors of these two subgenres depict a destroying world, ruled by high technologies and cybernetics, mixed with social decay – worlds too close to our present one. Relationships and conflicts, which main characters build with the masses define them as a sediment of the society – contemporary and future rebels against status quo, because they do not obey the rules. Examples that follow are based on two fiction books and on a popular science book, written by a physicist Michio Kaku, interested in rapidly developed technologies and their appliances in every aspect of live. William Gibson and Cory Doctorow do not make predictions as Jules Verne and Arthur Clarke, but what they do in their books is to expose the new achievements of science and technologies in order to show the direction the world goes in. Key words: science fiction, cyber worlds, William Gibson, Cory Doctoroy, dystopia

Гладко и прозрачно – реалност ала виртуалност (естетически модификации на виртуалността)

The world lost body. As the world becomes increasingly diaphanous - once as authentic sensory experience, and a second time as a mental predisposition. The responsibility for this is due to new forms of technology. Technology because it is set as the new forms of communication and new ways of creating art. They are due to current if a completely new way of experiencing existence. Digital art, video art, installation, computer graphics, computer games, synthesized by computer images, multiplied by prints images, multimedia performances and global Internet network itself - not just shape up new images, but also new worlds. Virtuality implies a new form of thinking of the basic aesthetic categories and values. For their understanding is necessary to be conscious of the fundamental difference between the classical fine arts and the latest forms of digital arts and media. Forms that need a new philosophical and aesthetic discourse.