Киберлексикон

Категория

КИБЕР-ЗНАНИЕ

Успоредно с появата на интернет се появяват два нови типа знание – знание, основано изцяло или отчасти на информация от интернет, и знание относно употребата на интернет. Тези два нови типа знание могат да бъдат обобщени под термина „кибер-знание“. В настоящия текст ще разгледам различните аспекти на кибер-знанието – какви са неговите съдържание и форма и как то може да бъде придобивано. За краткост по-долу ще наричам знанието, основано на информация от интернет „кибер-знание от първи тип“, а знанието относно употребата на интернет – „кибер-знание от втори тип“.

Виртуализираният човек и неговата идентичност

Съвременната епоха се характеризира с прогресивно увеличаване на информационните технологии. Те достигат до всички сфери на човешката дейност и водят до изменение на традиционните форми на социален и културен живот и същевременно пораждат нови, непознати до този момент в човешката история. Информационните потоци, проникващи във всяка сфера от човешкото битие, правят информацията общодостъпен и жизненонеобходим продукт за потребление.

Виртуалният свят – репрезентация на репрезентацията 5/5 (2)

Боравенето с Интернет поставя редица въпроси пред съвременния човек. Един от най-острите е този за познанието във виртуалния свят – как се променя то и какви последствия има това за познаващия?