Киберлексикон

Категория

Поверителност и неприкосновеност във Facebook 5/5 (1)

Представяме ви част от интересното и актуално изследване на Десислава Добрева, която защити успешно през октомври 2016 г. дисертационен труд на тема "„Етически аспекти в междуличностната комуникация във виртуална среда - социална мрежа Facebook в периода 2003-2013“ като докторант към катедра Реторика на ФФ при СУ "Св.Кл.Охридски" под ръководството на проф. Ив.Мавродиева

Киберпънкът – сбъдващата се научна фантастика 5/5 (2)

Spasimir Trenchev Abstract .The aim of the paper is an attempt to explain why science fiction genre is not a fiction, taking as a basis two subgenres – cyberpunk and dystopia. The authors of these two subgenres depict a destroying world, ruled by high technologies and cybernetics, mixed with social decay – worlds too close to our present one. Relationships and conflicts, which main characters build with the masses define them as a sediment of the society – contemporary and future rebels against status quo, because they do not obey the rules. Examples that follow are based on two fiction books and on a popular science book, written by a physicist Michio Kaku, interested in rapidly developed technologies and their appliances in every aspect of live. William Gibson and Cory Doctorow do not make predictions as Jules Verne and Arthur Clarke, but what they do in their books is to expose the new achievements of science and technologies in order to show the direction the world goes in. Key words: science fiction, cyber worlds, William Gibson, Cory Doctoroy, dystopia

Гладко и прозрачно – реалност ала виртуалност (естетически модификации на виртуалността)

The world lost body. As the world becomes increasingly diaphanous - once as authentic sensory experience, and a second time as a mental predisposition. The responsibility for this is due to new forms of technology. Technology because it is set as the new forms of communication and new ways of creating art. They are due to current if a completely new way of experiencing existence. Digital art, video art, installation, computer graphics, computer games, synthesized by computer images, multiplied by prints images, multimedia performances and global Internet network itself - not just shape up new images, but also new worlds. Virtuality implies a new form of thinking of the basic aesthetic categories and values. For their understanding is necessary to be conscious of the fundamental difference between the classical fine arts and the latest forms of digital arts and media. Forms that need a new philosophical and aesthetic discourse.

КИБЕР-ЗНАНИЕ

Успоредно с появата на интернет се появяват два нови типа знание – знание, основано изцяло или отчасти на информация от интернет, и знание относно употребата на интернет. Тези два нови типа знание могат да бъдат обобщени под термина „кибер-знание“. В настоящия текст ще разгледам различните аспекти на кибер-знанието – какви са неговите съдържание и форма и как то може да бъде придобивано. За краткост по-долу ще наричам знанието, основано на информация от интернет „кибер-знание от първи тип“, а знанието относно употребата на интернет – „кибер-знание от втори тип“.

Виртуализираният човек и неговата идентичност

Съвременната епоха се характеризира с прогресивно увеличаване на информационните технологии. Те достигат до всички сфери на човешката дейност и водят до изменение на традиционните форми на социален и културен живот и същевременно пораждат нови, непознати до този момент в човешката история. Информационните потоци, проникващи във всяка сфера от човешкото битие, правят информацията общодостъпен и жизненонеобходим продукт за потребление.